Precompetitieve fase afgerond: Getijdencentrale Brouwersdam haalbaar

Het is mogelijk om een doorlaat in de Brouwersdam op te waarderen naar een getijdencentrale. Dat is de belangrijkste conclusie van de verkenning naar de haalbaarheid van een getijdencentrale in de Brouwersdam. In de volgende stap naar de markt zal daarom energie uit water als belangrijke wens van de

In de zomer van 2013 is het projectbureau Getijdencentrale Brouwersdam van start gegaan met de verkenning. Het projectbureau heeft daarbij ingezet op verschillende aspecten zoals het consulteren van marktpartijen, kennisinstellingen en maatschappelijke partijen en het opbouwen van kennis over de energiemarkt in het algemeen en getijdenenergie in het bijzonder.

Conferentie

Woensdag 4 februari 2015 werden de resultaten gepresenteerd aan een grote groep belangstellenden tijdens een conferentie. In zijn speech deelde Han Weber, voorzitter van de Stuurgroep Getijdencentrale, de belangrijkste conclusie dat een getijdencentrale haalbaar is, als de gezamenlijke overheden het mogelijk maken om de afsluitbare doorlaat in de Brouwersdam te realiseren. In de daarop volgende presentatie van Ben Spiering, projectmanager van het team, kwamen de verschillende aspecten van de verkenning op hoofdlijnen aan de orde. In vijf sessies werden de resultaten specifiek toegelicht en was er ruimte voor interactie.

In de sessie Marktbenadering presenteerde het projectteam de denklijn voor de inkoopstrategie. De gedachte is om te kiezen voor een dubbelgeknipt alliantiemodel. Dubbelgeknipt, omdat de uitvraag in twee percelen zal plaatsvinden. Eén voor de maatregelen die nodig zijn om de waterkwaliteit in het Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer te verbeteren en één voor energie uit water. De andere knipt ligt in de tijd. Hoewel er bij marktpartijen nog veel vragen leven, waren zij positief over de inkoopstrategie.

Marktpartijen hebben in de marktconsultatie aangegeven veel belang te hechten aan goed Publiek opdrachtgeverschap. In deze sessie werden de partijen geïnformeerd over de verbreding van de marktbenadering naar het pakket van de maatregelen dat nodig is in het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Vanuit zijn betrokkenheid bij projecten in het Haringvliet en de Marker Wadden adviseerde Roel Posthoorn van Natuurmonumenten, coreferent in de sessie, de deelnemers om in te zetten op een intensieve samenwerking en de inspiratie vast te houden. In de sessie riepen de deelnemers op om met een heldere structuur te komen waarin duidelijk wordt wie waarvoor verantwoordelijk is, zowel publiek als privaat. De marktpartijen wilden daarnaast weten welke vrijheden het aan te besteden programma biedt voor de markt.

Het projectteam heeft veel kennis verzameld over het opwekken van getijdenenergie en mogelijke business cases. Deze inzichten kwamen aan de orde in de sessie Verkenning energie. Wat opviel was de grote betrokkenheid van de deelnemers. Dit bleek uit hun hoge kennisniveau en de wil om mee te denken over het oplossen van knelpunten, bijvoorbeeld rond subsidieverlening. De deelnemers gaven aan dat een adequaat instrumentarium nodig is, dat recht doet aan het stadium van ontwikkeling van energie uit water.

In de sessie Maatschappelijke betrokkenheid werden de mogelijkheden voor participatie in de toekomst verkend. Voor veel partijen in de omgeving zijn de voorstellen nog niet concreet genoeg. Dat kan ook nog niet in dit stadium, maar de vertaling naar wat het betekent voor de bewoners en lokale ondernemers ontbreekt nog. Daarnaast riepen de deelnemers op om meer interactie te organiseren tussen de sporen maatschappelijk, markt en kennis.

Deelnemers aan de sessie Onderzoek en verkenning kozen zelf de onderwerpen die in de sessie aan de orde kwamen. Een belangrijke vraag die steeds terugkwam was hoe de kennisopbouw wordt georganiseerd. Het advies van de deelnemers is om een bewuste keuze te maken over hoe de markt gaat delen in de opgebouwde kennis. Daarnaast vroegen lokale ondernemers aandacht voor de wijze waarop zij kunnen meedoen in het project. Ook constateerden de deelnemers in deze sessie dat de grootste uitdaging is om te kunnen voldoen aan de strenge norm voor vismortaliteit.

Paneldiscussie

Ter afsluiting lieten Hans Huis in ’t Veld (Topsector Water), Arend-Jan van der Vlugt (gemeente Goeree-Overflakkee), Ed Buddenbaum (Topsector Energie), Han Vrijling (Horvat & Partners) en Hans Kleij (Provincie Zuid-Holland) in een paneldiscussie hun mening horen over de resultaten. Het ene panellid was positiever over de haalbaarheid dan het andere, maar over het algemeen genomen was het oordeel over de haalbaarheid positief kritisch. In de discussie ontstond een cross over tussen de Topsector Water en de Topsector Energie, wat in de ogen van de deelnemers leidde tot een positievere beoordeling van de slagingskans van de getijdencentrale.

Een compleet verslag van de conferentie wordt binnenkort op de website www.getijdencentralebrouwersdam.nl gepubliceerd. Het eindrapport van het projectteam en bijbehorende documenten zijn daar nu al te vinden.

 

0  reacties